Regulamin sklepu internetowego www.ekoalm.pl

Znajdujący się pod adresem www.ekoalm.pl sklep internetowy jest własnością firmy: 

Arkadiusz Michalski „EKOALM” 
z siedzibą mieszczącą się pod adresem:
Władysława Jagiełły 36a, 77-430 Krajenka
NIP: 767-166-21-28
REGON: 368097951
tel.: (+48) 668-492-647
e-mail: ekoalm@ekoalm.pl

1. Definicje

Regulamin – kodeks świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ekoalm.pl

Sklep – serwis internetowy dostępny pod witryną www.ekoalm.pl za pośrednictwem którego kupujący może złożyć zamówienie

Sprzedawca lub usługodawca – firma Arkadiusz Michalski „EKOALM” z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Władysława Jagiełły 36a,
77-430 Krajenka, NIP: 767-166-21-28, REGON: 368097951, tel.: (+48) 668-492-647, e-mail: ekoalm@ekoalm.pl

Usługobiorca lub klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną i dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego ekoalm.pl oraz zawierająca umowę kupna ze sprzedawcą

Towar – produkty przedstawione w sklepie internetowym będące przedmiotem umowy między sprzedawcą, a klientem

Umowa sprzedaży – w rozumieniu kodeksu cywilnego umowa sprzedaży towarów zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego, pomiędzy sprzedawcą Arkadiusz Michalski „EKOALM”, a klientem

Newsletter – świadczona przez sprzedawcę elektroniczna usługa dystrybucyjna z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym z niej klientom automatyczne i regularne otrzymywanie od usługodawcy treści i informacji o produktach w sklepie internetowym, promocjach i nowościach

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) z dnia 18 lipca 2002 roku

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) z dnia 30 maja 2014 roku

Zamówienie – bezpośrednie oświadczenie klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności określające liczbę i rodzaj towaru

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz rejestracji – dostępny w sklepie internetowym www.ekoalm.pl formularz stwarzający możliwość utworzenia konta

2. Postanowienia ogólne

2.1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ekoalm.pl zarządzanego przez firmę „EKOALM” Arkadiusz Michalski.

2.2. Niniejszy regulamin spełnia wymogi wynikające z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy działający pod adresem www.ekoalm.pl prowadzony jest przez firmę „EKOALM” Arkadiusz Michalski z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Władysława Jagiełły 36a, 77-430 Krajenka.

2.4. Niniejszy regulamin w zależności od dostępnych możliwości określa:

 1. zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
 2. zasady i warunki dokonywania rezerwacji elektronicznej produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,
 3. zasady i warunki składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,
 4. zasady przyjmowania zwrotów i reklamacji,
 5. zasady odstąpienia od umowy,
 6. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenie klienta minimalnych wymagań technicznych:

 1. dostęp do sieci internetowej,
 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej wraz z dodatkami umożliwiającymi korzystanie ze sklepu internetowego,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel marki „EKOALM” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat, jednocześnie informując o tym klientów.

2.7. Dostęp do niniejszego regulaminu klienci mogą uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.ekoalm.pl.

2.8. Podane na stronie sklepu internetowego informacje o towarach, w szczególności: opisy, parametry techniczne oraz użytkowe i ceny, stanowią propozycję do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja na stronie www.ekoalm.pl.

3.2. Rejestracja następuje poprzez poprawne wypełnienie oraz zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie sklepu www.ekoalm.pl.

3.3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu i podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. „EKOALM” może pozbawić klienta do prawa korzystania ze sklepu internetowego lub  ograniczyć jego dostęp do części, a w wyjątkowych sytuacjach całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez klienta, a w szczególności, kiedy klient:

 1. podał w sklepie internetowym w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne
  lub niedokładne, naruszające prawa osób trzecich lub wprowadzające w błąd,
 2. za pośrednictwem sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  a w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela marki „EKOALM” za nieodpowiednie lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej, albo godzące w dobre imię marki „EKOALM” lub jej właściciela.

3.5. Osoba wcześniej pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela marki „EKOALM”.

3.6. W związku ze świadczonymi usługami w ramach witryny oraz celu zapewnienia bezpieczeństwa, przekazu komunikatów i danych, sklep internetowy podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne świadczonych usług. W szczególności środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

3.7. Klient w szczególności jest zobowiązany do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. takich jak: treści zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. niepodejmowania nieetycznych działań takich jak rozsyłanie albo umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej rozumianej jako spam
 3. należytego korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania
 4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla właściciela marki „EKOALM”
 5. korzystania z treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego
 6. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami niniejszego regulaminu.


4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ekoalm.pl i dokonać wyboru produktów, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami oraz komunikatami.

4.2. Wybór zamawianych przez klienta towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, aż do momentu zatwierdzenia zamówienia za pośrednictwem przycisku „Przejdź do realizacji zlecenia”.

4.4. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz sumarycznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli występują,
 3. adresu dostawy,
 4. adresu rozliczeniowego,
 5. wybranego sposobu dostawy,
 6. czasu dostawy,
 7. wybranej metody płatności.

4.5. W celu realizacji zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu i  podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Przejdź do realizacji zlecenia”.

4.6. Wysłanie zamówienia stanowi oświadczenie woli klienta do zawarcia z „EKOALM” Arkadiusz Michalski umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia klient na wskazany adres e-mail otrzymuje wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z niniejszym regulaminem.


5. Dostawa

5.1. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz odbywa się na adres wybrany przez klienta w trakcie realizacji zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt kupującego przesyłką kurierską .

5.3. Koszty dostawy podane są na stronie www.ekoalm.pl i dodatkowo zostaną wskazane w trakcie realizacji zamówienia.

5.4. Termin realizacji dostawy zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zamówienia przez klienta.

5.5. W przypadku braku towaru spowodowanego brakiem części zamówienia lub innym zdarzeniem losowym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.


6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów przedstawione są w złotych polskich.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pośrednictwem:

 1. przelewem na numer konta bankowego: PKO BP 54 1020 3844 0000 1302 0190 4291,
 2. płatnością w systemie Przelewy24.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny upływa w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

7.2. W celu odstąpienia od umowy kupna należy poinformować właściciela marki „EKOALM” o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie zwracamy wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych towarów. Zwrot zostanie dokonany drogą płatności wskazaną przez państwa.

7.4.  Jeżeli konsument otrzymał towary w związku z umową, a następnie zdecydował o jej rozwiązaniu jest zobowiązany do ich niezwłocznego odesłania wraz z dowodem zakupu, a w szczególnych przypadkach w terminie 14 dni roboczych na adres: „EKOALM” Arkadiusz Michalski, ul. Władysława Jagiełły 36a, 77-430 Krajenka.

7.5 Koszty odesłania zakupionych towarów leżą po stronie kupującego.


8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowane prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować na adres wskazany do kontaktu na stronie www.ekoalm.pl.

8.2. Właściciel marki „EKOALM” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych lub jeżeli byłoby to niemożliwe w innym terminie o czym poinformuje klienta.

8.3. Nieprawidłowości związane z uszkodzeniem lub niewłaściwymi parametrami otrzymanego towaru klient może zgłaszać pisemnie na adres: „EKOALM” Arkadiusz Michalski, ul. Władysława Jagiełły 36a, 77-430 Krajenka lub adres wskazany do kontaktu na stronie www.ekoalm.pl.

8.4. W przypadku wykrycia wady towaru reklamację należy zgłosić w terminie nie późniejszym niż 14 dni od momentu ujawnienia wady. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres oraz dowód zakupu towaru.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Właściciel marki „EKOALM” podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia poprawnego działania sklepu internetowego, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów w możliwie najkrótszym terminie.

9.2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia właściciela marki „EKOALM” o wszelkich przerwach w funkcjonowaniu serwisu lub nieprawidłowościach sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego klient może zgłaszać pisemnie na adres: „EKOALM” Arkadiusz Michalski, ul. Władysława Jagiełły 36a, 77-430 Krajenka lub adres wskazany do kontaktu na stronie www.ekoalm.pl.

9.4. W zgłoszeniu klient powinien podać swoje dane, imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

9.5. Właściciel marki „EKOALM” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych lub jeżeli byłoby to niemożliwe w innym terminie o czym poinformuje klienta.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „EKOALM”, a klientem zostaje przekazane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „EKOALM”.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych swoich Klientów.  Udostępniając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Kupujący wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Jednocześnie Kupujący w każdej ma chwili możliwość́ wglądu, aktualizacji, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

Kontakt

ul. Władysława Jagiełły 36a,
77-430 Krajenka

+48 668 492 647

biuro@ekoalm.pl